Lâcîtes    Atpûtas komplekss

150 km no Rgas
 1 no 9 

Lâcîtes kontakti:

Adrese:"Lâcîtes", LV-4416
Kontaktpersona:Administrators
Telefons:*26599997
Fakss:64470062
E-pasts:*Nostt e-pastu
Web:Skatt Lâcîtes mjaslapu

Lâcîtes informcija:


Pa ceïam no Smiltenes lîdz Gulbenei, 150 km no Rîgas, gleznainâ vietâ Gaujas malâ Jûs gaida atpûtas parks „Lâcîtes”. Mçs piedâvâjam plaðu pakalpojumu klâstu, lai atpûta ar ìimeni, draugiem, darba kolçìiem vai sadarbîbas partneriem Jums paliktu atmiòâ un Jûs vçlçtos atgriezties vçl un vçl. Pie mums Jûs varçsiet garðîgi paçst un omulîgi pasçdçt ceïmalas kafejnîcâ, izbaudît îstas dûmu pirts garu un izmçìinât karstâ ûdens kublu zem klajâm debesîm, kâ arî pârnakðòot komfortablâs naktsmîtnçs. Plaðâ un sakoptâ teritorija (12 ha) sniedz lieliskas aktîvâs atpûtas iespçjas – ðeit var rîkot gan sporta spçles, gan brîvdabas pasâkumus. Mazo ciemiòu priekam izveidots vesels rotaïu laukumu komplekss ar daudzâm ðûpolçm, slîdkalniòiem un karuselîðiem. Tîrs gaiss, skaista daba un daþâdâs izklaides iespçjas– te viss ir radîts brîniðíîgai atpûtai un skaisti pavadîtam laikam. „Lâcîtes” ir vieta, kur gût patîkamas emocijas un jaunus iespaidus. Gaidîsim Jûs!

Lâcîtes piedv:

* Uzòçmuma pasâkums
* Atpûta divatâ
* Atpûta draugu lokâ
* Banketzâle
* Nakðòoðana
* Pirts
* Sporta laukums
* Laivu noma
* Izjâdes ar zirgiem
* Velosipçdu îre

Cilvku skaits (ldz): 1000
Nakoanas iespja (ldz): 80
 
Pakalpojums Cena Vienba Papildus informcija Skaits Rezervt
Telts vieta7,11 EURDiennakts
Pirts142,29 EUR8. stundasNo piektdienas lîdz pirmdienai. Melnâ dûmu pirts. Lîdz 12 personâm
Nakðòoðana LUX numurâ71,14 EURNaktsNo piektdienas lîdz pirmdienai. Cenâ iekïautas brokastis
Nakðòoðana LUX numurâ56,91 EURNaktsNo pirmdienas lîdz ceturtdienai. Cenâ iekïautas brokastis
Nakðòoðana 2-vietîgâ numurâ (lielâ gulta)49,80 EURNaktsNo piektdienas lîdz pirmdienai. Cenâ iekïautas brokastis
Nakðòoðana 2-vietîgâ numurâ (lielâ gulta)35,57 EURNaktsNo pirmdienas lîdz ceturtdienai. Cenâ iekïautas brokastis
Nakðòoðana 1-vietîgâ numura42,69 EURNaktsNo piektdienas lîdz pirmdienai. Cenâ iekïautas brokastis
Nakðòoðana 1-vietîgâ numura28,46 EURNaktsNo pirmdienas lîdz ceturtdienai. Cenâ iekïautas brokastis.
Nakðòoðana 5-vietîgâ numurâ71,14 EURNaktsNo pirmdienas lîdz ceturtdienai. Cenâ iekïautas brokastis, Mâjiòa paredzçta piecâm personâm.
Mâjiòa42,69 EURNaktsNo piektdienas lîdz pirmdienân. Cenâ iekïautas brokastis, paredzçts divâm personâm.
Pirts71,14 EUR8. stundasNo piemdienas lîdz ceturtdienai. Melnâ dûmu pirts. Lîdz 12 personâm

Laika periods: no     ldz 
Cilvku skaits:
Pasttja dati
Vrds, uzvrds/Nosaukums:*
Telefons:*
E-pasts:*
Jsu zia:
Drobas kods: